Jump to content
Search In
 • More options...
Find results that contain...
Find results in...
Jesteś zalogowany jako - Guest!

Zarejestruj się, aby uzyskać pełny dostęp do forum.

OGŁOSZENIE: Przyszłość GoToRP Read more... ×

Recommended Posts

Aktualizacja: 25.06.2018 17:30

§1. Postanowienia ogólne

 • Niniejszy regulamin został stworzony przez Administrację serwera oraz jest własnością serwisu GoToRP w myśl ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych.
 • Administracja serwisu GoToRP zastrzega sobie prawo do modyfikacji regulaminu, również bez ostrzeżenia bądź informacji dla graczy. Administracja dokłada wszelkich starań aby takie komunikaty zostały ogłoszone na discord serwera aby gracze mieli możliwość bycia na bieżąco z wprowadzanymi zmianami.
 • Korzystanie z usług serwisu GoToRP jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz jego bezwzględnym przestrzeganiem podczas rozgrywki.
 • Brak znajomości regulaminu w żaden sposób nie zwalnia z jego przestrzegania.
 • Wszelkie przejawy łamania regulaminu przez graczy mogą wiązać się z utratą możliwości gry na serwerze oraz odcięciem od społeczności naszego serwera. W przypadku otrzymania bana graczowi przysługuje prawo do odwołania się od takiej decyzji, administracja zastrzega sobie prawo do braku rozpatrzenia takiego podania. Od decyzji administratora zależy termin rozpatrywania takich odwołań.
 • Decyzja administratora jest zawsze decyzją ostateczną i nie podlega dyskusji (w wyjątkowych sytuacjach Zarząd podejmuje decyzję po obradach).
 • Administracja nie bierze odpowiedzialności za błędy wynikające z nieprawidłowego korzystania z serwisu oraz za wszelkie bugi spowodowane wadliwym działaniem moda FiveM. Administracja jest w stanie pomóc jedynie w dokładnie udokumentowanym nieprawidłowym działaniem skryptu, na szkodę gracza.
 • Jeśli gracz odkryje błąd w działaniu serwisu, tzw. “bug”, ma on obowiązek niezwłocznie powiadomić o nim administrację serwisu wraz z opisem, co doprowadziło do wystąpienia błędu. Korzystanie z błędów dla własnych korzyści jest zabronione. Często korzystanie z "bugów" doprowadza do zniszczenia gospodarki panującej na danym serwerze i może być przyczyną wipe (wyzerowania konta wszystkich postaci na serwerze). Przyłapanie gracza na używaniu buga bez jego zgłoszenia może skutkować permanentną banicją.
 • Przypadki łamania regulaminu serwera należy zgłaszać bezpośrednio do administracji. 
 • W przypadku złamania przez gracza regulaminu, Administrator/Supporter może sam zdecydować jaka forma kary w jego odczuciu jest słuszna.
 • Gracz ma prawo odwołać się od nadanej kary w odpowiednim dziale na forum.
 • Odwołanie od kary może rozpatrzyć tylko i wyłącznie osoba, która nadała karę lub Administrator wyższy rangą od osoby nadającej karę, przy czym ostateczna decyzja zależy od Administratora.
 • W przypadku wystąpienia sytuacji, która nie jest jasno określona w regulaminie, a zostaje ona uznana za niezgodną z regulaminem/realnym życiem, sprawę rozstrzyga Administracja.
 • Podczas gry należy brać pod uwagę konsekwencje czynów jakie miałyby miejsce w realnym świecie. Nie należy sugerować się możliwościami silnika gry, gdyż nie odwzorowuje on wielu sytuacji zgodnie z rzeczywistością. Przypadki takie nazywane są FailRP oraz są podstawą do zablokowania postaci (ban). Community serwera gotorp.pl dąży do jak najwierniejszego oddania świata rzeczywistego. 
 • Administracja zastrzega sobie prawo do zarządzania przerw technicznych w działaniu serwisu, również bez ostrzeżenia.
 • Ze względu na ograniczenia skryptowe, używanie zewnętrznych komunikatorów do porozumiewania się IC jest dozwolone jedynie za zgodą Administracji.
 • Sprawny mikrofon jest obowiązkowy. Brak działającego mikrofonu w grze jest pogwałceniem regulaminu oraz może skutkować usunięciem z serwera (kick), bądź w przypadku powtarzania się powyższego scenariusza może skutkować banicją.
 • Bezpodstawne oskarżenie użytkownika o złamanie regulaminu/zasad RP (bez przedstawienia wiarygodnych dowodów) będzie postrzegane jako działanie na szkodę community i może skutkować stałym zablokowaniem konta.

§2. Konta

 • Wszystkie konta, postacie oraz zawartość forum są własnością serwisu GoToRP. Usunięcie konta na wniosek gracza zależy od decyzji administratora.
 • Serwis GoToRP pozwala na bezpłatne korzystanie z tych zasobów.
 • Serwis GoToRP nie ponosi odpowiedzialności za włamania i kradzieże kont użytkowników wynikające ze słabego ich zabezpieczenia przez użytkownika (słabe hasło itp, użyczenie "konta bratu na chwilę").
 • Gracz posiadający więcej niż jedno konto w serwisie musi liczyć się z tym, że wszystkie jego konta mogą zostać zablokowane. W przypadku kiedy gracz samodzielnie zgłasza taką sytuację, powinien podać nazwy kont które powinny zostać usunięte. Nie jest dozwolone tworzenie nowych kont w celu otrzymania kolejnych szans na pisanie podań. W przypadku wykrycia takiej sytuacji gracz otrzymuje ban oraz jest wpisywany na czarną listę.
 • W grze, gracz identyfikowany jest po aktualnie używanym koncie Steam (dlatego podczas rekrutacji wymagane jest podanie prawidłowego steamid64). Do gry na serwerze nie jest wymagana instalacja GTA5 na platformie steam. GTA5 może być zainstalowane np na platformie Social Club. Modyfikacja FiveM łączy się jednak przez Steam celem weryfikacji gracza. Dlatego mimo braku posiadania GTA5 na steam, należy mieć ten program włączony podczas łączenia się z serwerem.
 • Nie ma możliwości korzystania z zasobów innego konta Steam.
 • Wszelkie próby oszustwa, lub przekupstwa będą karane permanentnym wykluczeniem ze społeczności.

§3. Rozgrywka

 • GoToRP jest serwerem roleplay i obowiązują na nim zasady związane z tego typu rozgrywką. Dokładny opis znajduje się w poradnikach. W interesie gracza należy zapoznanie się z tymi poradnikami oraz korzystanie z podanych tam informacji. Łamanie ogólnie przyjętych zasad roleplay może skutkować wykluczeniem z naszej społeczności.
 • Każdemu użytkownikowi serwisu GoToRP.pl, zarówno graczom jak i administracji, należy się szacunek.
 • Komunikacja między graczami odbywa się poprzez czat głosowy oraz czat tekstowy - kontakt między graczami odbywa się w języku polskim. Podstawą komunikacji jest czat głosowy natomiast czat tekstowy jest jego uzupełnieniem.
 • Zakaz przeszkadzania w grze innym osobom dla zabawy czy w formie zemsty. Absurdalne zachowania mogą być "nagradzane" banem.
 • Zabrania się nadużywania języka powszechnie uważanego za wulgarny poza grą IC oraz w trakcie opisywania rozgrywki komendami typu /me oraz /do. Przeklinanie na czacie OOC może skutkować kickiem/banem (do decyzji administracji).
 • Nie można kłamać/oszukiwać opisując rozgrywkę komendami /me i /do. Operatory te służą do opisu rzeczywistości i stanu faktycznego. Używając voice chatu można kłamać (np. Można okłamać policjanta gdy ten pyta o posiadane nielegalne substancje i broń, natomiast gdy policjant zadaje pytanie używając operatora /do to skłamanie będzie złamaniem regulaminu).
 • Zabrania się wyzywania, obrażania, poniżania innych graczy poza grą IC.
 • Zakaz prześladowania streamerów (stream hunting). Przejawy takich zachowań będą bardzo surowo karane.
 • Obowiązuje kategoryczny zakaz uprawiania tzw. MetaGamingu - wykorzystywanie informacji OOC w świecie IC. W przypadku uzasadnionych podejrzeń takie zachowanie może skutkować banicją.
 • Nick nad głową postaci służy jedynie do rozpoznawania twarzy postaci, nie możemy mówić do drugiej osoby po imieniu, dopóki nie przedstawi się ona nam w świecie IC.
 • Obowiązuje kategoryczny zakaz uprawiania PowerGamingu - wymuszanie akcji roleplay na graczu. Od tej zasady mogą wystąpić pewne wyjątki, np. organizacje porządkowe przy obezwładnianiu lub inne, o których decyduje administracja.
 • Zabrania się nadużywania czatu OOC w grze. Rozgrywka powinna być prowadzona z minimalnym wykorzystywaniem czatu OOC lub całkowitym jego brakiem. Nadużywanie czatu może zakończyć się usunięciem z serwera (kick). Uporczywe łamanie tej zasady jest podstawą do banicji.
 • Zakaz rozmowy OOC na czatach IC (przede wszystkim na mikrofonie). Nie dotyczy momentów, kiedy do akcji interweniuje Administracja.
 • Akcja roleplay może być przerwana w momencie interwencji Administracji.
 • Zakaz opuszczania akcji IC bez zgody pozostałych członków akcji lub Administracji. Combat log (wylogowanie się w czasie akcji IC) będzie surowo karane. W przypadku gdy postać opuszcza serwer z powodu np. crasha klienta fivem, należy dołączyć do rozgrywki najszybciej jak to możliwe. W przypadku braku możliwości dołączenia do rozgrywki należy poinformować graczy na discord o zaistniałej sytuacji.
 • Przy napadach na graczy, sprawcy nie mogą zabrać ofierze żadnych pieniędzy z banku. Niedopuszczalna jest sytuacja, w której porywacz zawozi do banku ofiarę i każe jej wypłacić wszystkie pieniądze. 
 • Tzw. “Cop Baiting” (prowokowanie policji) jest zabroniony. Taka sytuacja może skutkować banem. 
 • Gracze, którzy nie przynależą do żadnej organizacji przestępczej, nie mogą inicjować sytuacji charakterystycznych dla wyżej wymienionych organizacji (np. napady na innych graczy).
 • Administracja zastrzega sobie prawo do odebrania dostępu do serwera osobom prowadzącym tzw. Pasywny Roleplay.

§4. Postać

 • Nazwa postaci musi składać się z imienia oraz nazwiska, przy czym nie może ono być polskie.
 • Dozwolone są jedynie zangielszczone formy polskich imion oraz nazwisk, np. Andrew Kowalsky.
 • Zabronione jest używanie tzw. Celebrity Name (nazwiska znanych osób) oraz bezsensownych imion i nazwisk, typu “Jan Dobryziomek ”.
 • Zabronione jest używanie nazwiska znanych postaci fikcyjnych (np. Carl Johnson, Homer Simpson itp.).
 • Nick postaci musi być czytelny, możliwy do wymówienia, nie może zawierać wulgaryzmów.
 • Administracja zastrzega sobie prawo do PERMANENTNEJ blokady postaci, bez ostrzegania o tym użytkownika, w przypadku posiadania zabronionego regulaminem nicku lub ogólnie uznanego za nieprawidłowy w ich odczuciu.
 • Postać uśmiercona poprzez CK nie może powrócić do życia. Co więcej postać, która została permanentnie uśmiercona traci konto w portalu Life Invader. 
 • CK może wykonać gracz na swojej postaci bądź administrator w ramach kary za łamanie regulaminu.
 • W szczególnych przypadkach może dochodzić do tzw. FCK (Force Character Kill). Aby wykonać FCK na innym graczu, sprawca musi najpierw złożyć Podanie o FCK do Administracji. Nie dotyczy to liderów organizacji przestępczych wykonujących FCK na pełnoprawnych członkach swojej organizacji przestępczej.
 • Na FCK zgodę musi wyrazić Administracja serwera lub osoba przez nią wskazana do rozpatrywania tego typu wniosków.
 • Obowiązuje kategoryczny zakaz przelewania majątku między postaciami. Jeśli gracz posiada kilka postaci, są one od siebie niezależne, nie znają się i nie może być między nimi żadnego powiązania.
 • Za przelewanie majątku z jednej postaci na drugą gracz musi się liczyć z możliwością otrzymania kary.
 • Operacje plastyczne są możliwe do wykonania jedynie po otrzymaniu zgody od Administracji lub osoby przez nią wskazanej do rozpatrywania tego typu wniosków.

§5. Pojazdy

 • Zakaz poruszania się pojazdami w sposób nierealny (wyskoki, zderzenia, przesadne piractwo drogowe itp.). Ryzykowna jazda może skończyć się śmiercią postaci (wipe).
 • Kradzież pojazdów w których znajduje sie ped (bot) jest regulowana, możliwość taką mają tylko org. przestępcze.

§6. Bronie

 • Zabronione jest pozyskiwanie broni z “botów”, radiowozów itd. Uważane jest to bug i jest podstawą do nadania bana. 
 • Broń kupiona w sklepie z brońmi (Ammu-Nation) jest uznawana za legalną oraz zarejestrowaną na osobę, która dokonała zakupu.

§7. Organizacje

 • Liderem grupy przestępczej nie może być osoba, która na innej, aktywnej postaci znajduje się w jakichkolwiek służbach porządkowych.
 • Każda formacja/organizacja/grupa aplikująca na status oficjalnej grupy przestępczej zaczyna od statusu małej szajki/grupy. Aplikacje zaczynające się od "Jesteśmy największym gangiem/mafią w całym mieście" będą z góry odrzucane.
 • Organizacje przestępcze o każdej większej akcji mają obowiązek informować o tym Opiekuna wcześniej.
 • Każdy gracz może posiadać tylko jedną postać przynależącą do danej organizacji przestępczej.
 • Jeżeli postać gracza została uśmiercona permanentnie to nie może on powrócić na poprzednie stanowisko w organizacji na nowej postaci. W szczególnych przypadkach może zostać wyrażona na to zgoda, ale wymaga to konsultacji z Opiekunem. (dotyczy również lidera org.)
 • Zmiana lidera organizacji przestępczej odbywa się w konsultacji z Opiekunem.
 • Lider organizacji przestępczej ma prawo dokonać FCK/Force Character Kill/ na członkach swojej organizacji.
 • Organizacje przestępcze mają zakaz, tzw. Cop Baitingu, bez sensownego powodu dla samego DM czy "zasady". Dotyczy to przede wszystkim otwierania ognia w stronę służb porządkowych.
 • Lider organizacji ponosi pełną odpowiedzialność za działania członków swojej organizacji.
 • Administracja ma prawo usunąć daną organizację bez podania przyczyny.

 

SKRÓTY UŻYTE W REGULAMINIE

[RP] Role Play – tryb gry mający na celu odzwierciedlenie prawdziwego świata w grze.

[CK] Character Kill – permanentne uśmiercenie postaci i jej WIPE.

[RDM] Random Deathmatch - zabijanie innych graczy bez powodu lub odegrania stosownej akcji.

[VDM] Vehicle Deathmatch – zabijanie za pomocą pojazdów, łodzi, samolotu itd.

[iC] In Character - wszystko to, co widzi, słyszy, myśli i czuje nasza postać, czyli świat wykreowany przez graczy na serwerze.

[OOC] Out Of Character - wszystko spoza świata gry.

[PG] Power Gaming - zmuszanie kogoś do akcji RP

[MG] Meta Gaming – wykorzystanie informacji OOC w IC

Edited by Matrzak
usunięto: Kradzież pojazdów PD oraz EMS jest zabronione, dotyczy to karetek, radiowozów, helikopterów. 
 • Like 39
 • Thanks 9
 • Confused 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

AKTUALIZACJA: usunięto jeden z podpunktów z paragrafu 5, mianowicie:

Cytat

Kradzież pojazdów PD oraz EMS jest zabronione, dotyczy to karetek, radiowozów, helikopterów. 

 • Like 16
 • Thanks 5
 • Sad 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×